Составы команд
Основной состав
3
A. Ibayashi
33
Y. Imazu
16
K. Shimizu
30
K. Shibasaki
18
Y. Kashiwa
25
Y. Chajima
14
Ezequiel
26
K. Dohi
15
T. Fujii
23
S. Ayukawa
1
T. Hayashi
19
A. Disaro
23
Y. Suzuki
16
K. Nishizawa
13
K. Miyamoto
30
S. Kaneko
17
Y. Kawai
2
Y. Tatsuta
29
N. Fukumori
7
E. Katayama
21
R. Okui
25
K. Nagai
Тренеры
H. Jofuku
Lotina