Нарушения
A. Chasovskikh
3
A. Murnin
23
44
I. Krutov
45
N. Burmistrov
M. Bystrov
45
53
V. Romanenko
87
A. Piskunov