Фо Хиен - Ха Нои Т&Т смотреть онлайн 15.09.2019

Голы
V. Tran 1:0
25
36
V. D. Nguyen 1:1
42
T. H. Pham 1:2
45
T. H. Pham 1:3
90
D. N. Tran 1:4